Reklamačný poriadok

 

Všeobecné ustanovenia

Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok (ďalej jen „VOP“) predávajúceho

la Paula s.r.o.

IČO: 54723001

DIČ: 2121790374

so sídlom: Orechová 2963/115 900 42 Dunajská Lužná

zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu BA1, oddiel: Sro, vložka č. 163001/B

kontaktné údaje: la Paula s.r.o.

email: info@lapaula.sk         

telefón: +421 948 103 048

www: www.lapaula.sk

 

(ďalej len „predávajúci“), a opisuje postup, akým spôsobom pristupovať pri reklamácii tovaru nadobudnutého od predávajúceho.

Kupujúci, ktorým môže byť spotrebiteľ, je povinný sa zoznámiť s Reklamačným poriadkom a Všeobecnými obchodnými podmienkami ešte pred objednaním tovaru. Zároveň kupujúci berie na vedomie, že je povinný poskytnúť Predávajúcemu potrebnú súčinnosť potrebnú pre vybavenie reklamácie, v opačnom prípade sa lehoty adekvátne predlžujú o čas, v ktorom kupujúci neposkytol požadovanú súčinnosť.

Uzavretím kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru od predávajúceho kupujúci súhlasí s týmto Reklamačným poriadkom. Pokiaľ tento Reklamačný poriadok pojem nedefinuje, chápe sa vo význame, v akom je definovaný vo VOP. Ak nie je definovaný ani tam, chápe sa vo význame, v akom ho užívajú platné a účinné právne predpisy.

Prevzatím tovaru je okamihom prevzatia tovaru spotrebiteľom od predávajúceho resp. prevzatie od dopravcu.

14 denná garancia vrátenia peňazí

Na všetky produkty sa vzťahuje 14 denná garancia vrátenia peňazí. To znamená, že ak z nejakého dôvodu nebudete s produktom spokojný, môžete ho do 14 dní vrátiť v neporušenom obale. Plná suma (okrem poštovného) bude za produkt vrátená.

Dĺžka záruky

Ako doklad o záruke vystavuje predávajúci ku každému zakúpenému tovaru nákupný doklad (faktúra) so zákonom uvedenými všetkými potrebnými údajmi pre uplatnenie záruky (najmä názov tovaru, cena, množstvo).

Dĺžka záruky je uvedená na obale – Dátum exspirácie

Záručné podmienky

1. Kontrola tovaru pri prevzatí

Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, je odporúčané, aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky, poškodenie krabice). Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou, s tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.

Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu: info@lapaula.sk, spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom, alebo poštou predávajúcemu. Dodatočná reklamácia neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

2. Uplatnenie reklamácie

Miestom pre uplatnenie reklamácie je poštou na adrese:

la Paula s.r.o., Vlčie hrdlo 1, Vlčie hrdlo, 821 07 Ružinov

Spôsob vybavenia reklamácie

Voľbu spôsobu vybavenia reklamácie vykoná predávajúci ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Reklamáciu predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Predávajúci vydá kupujúcemu spotrebiteľovi písomné alebo elektronicky potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný, a to emailom bezprostredne od prijatia reklamácie (v prípade osobného uplatnenia je odovzdaný ihneď), ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov (najmä poštovného, ktoré uhradil pri odosielaní reklamovaného tovaru), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením reklamácie (odporúčame požiadať najneskôr do 30 dní po vybavení reklamácie – zákonná lehota tým nie je dotknutá) a boli vynaložené skutočne a účelne.

Po vybavení reklamácie predávajúci upozorní o ukončení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, SMS alebo e-mailom. Pokiaľ bol tovar zaslaný prepravnou službou, bude po vybavení automaticky zaslaný na adresu kupujúceho.

Pri výdaji tovaru po vybavení reklamácie je kupujúci povinný predložiť doklad, na základe ktorého bola vec prijatá do reklamácie a musí preukázať svoju totožnosť OP.

Záverečné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok je platný od 30.01.2021

Žiadna položka